chatplaza logo

Chatten B.V. is een aanbieder van chatdiensten en biedt (onder meer) de navolgende diensten aan:

 • www.chatten.nl
 • www.chatplaza.com
 • www.chatpoint.com
 • www.chatcity.nl
 • www.chatcafe.nl

Aan het gebruik van deze diensten, alsmede eventuele applicaties ('apps') zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door van de diensten gebruik te maken, stemt u hiermee in.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Chatten BV levert chatdiensten.

Artikel 2. Gebruiks- en gedragsregels

2.1 Het is verboden diensten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 Chatten B.V. kan ten aanzien van één of meerdere diensten afzonderlijke gedragsregels opstellen. Overtreding van dergelijke gedragsregels wordt aangemerkt als schending van het in art. 2.1 genoemde verbod.

2.3 Meer in het bijzonder is het verboden

 • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
 • andere minderjarige gebruikers te benaderen voor sexueel contact indien u zelf de leeftijd van 18 jaar reeds heeft bereikt ('grooming');
 • uzelf uit te geven voor een ander persoon dan u in werkelijkheid bent, voor welk doel dan ook maar in het bijzonder om daardoor contact te krijgen met minderjarige personen;
 • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
 • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
 • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 • voor commerciële doeleinden in te zetten;
 • voor escort services/erotische dating doeleinden in te zetten;
 • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.4 Indien wordt geconstateerd dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Chatten B.V. ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.5 Indien naar het oordeel van Chatten B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Chatten B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van chatberichten of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Chatten B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Chatten B.V. is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

2.6 Chatten B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Chatten B.V. gerechtigd om uw IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of Gebruiksvoorwaarden Chatten B.V. deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.7 U vrijwaart Chatten B.V. van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

2.8 Het is ten strengste verboden commerciële, ideële of charitatieve reclame te maken. Tevens kan Chatten B.V. uw berichten bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aanmelden als spam en een handhavingsverzoek indienen. De ACM kan u beboeten tot €450.000 per overtreding.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Chatten B.V. doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst

3.2 Chatten B.V. onderhoudt haar diensten actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3 Chatten B.V. mag de functionaliteit van haar diensten aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De diensten, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Chatten B.V.. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chatten B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u publiceert of opslaat via een dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Chatten B.V. heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sublicentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van Chatten B.V..

4.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Chatten B.V. besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4 Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.

4.5 Chatten B.V. zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via chatplaza.com, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Chatten B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Chatten B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt

4.6 Indien Chatten B.V. constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is Chatten B.V. gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Chatten B.V. maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van chatplaza.com.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Om de diensten gratis aan te kunnen bieden, maakt Chatten B.V. gebruik van advertenties.

5.2 Chatten B.V. heeft het recht de toegang tot een dienst te blokkeren als de vertoning van advertenties door een gebruiker wordt geblokkeerd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Chatten B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van een dienst in welke vorm of inhoud dan ook.

6.2 Chatten B.V. sluit meer in het bijzonder iedere aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie uit.

Artikel 7. AVG

Download de AVG privacy verklaring hier

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1 Op alle rechtsverhoudingen die tussen u en Chatten B.V. ontstaan is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Chatten B.V. gevestigd is.

8.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling 'schriftelijk' moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

8.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Chatten B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

8.5 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

8.6 Chatten B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.